Warsztaty online

Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych

Jak opracować i wdrożyć nowe obowiązki w 2024 r.
 • Termin: 12 marca 2024 r.
 • Godzina: 10.00 - 15.00
Write your awesome label here.
 • Prelegent: Dariusz Skrzyński
 • Certyfikat: Imienny
 • Nagranie: 30 dni po szkoleniu
 • Narzędzia: Kompletna dokumentacja
Podstawa prawna
Szkoły mają obowiązek wprowadzenia standardów najlepiej już od 15 lutego 2024 r. W praktyce jednak mają na to czas do 15 sierpnia 2024 r. Po tej dacie egzekwowalne stanie się ich wymaganie. Rozpoczną się kontrole organu prowadzącego, kuratora oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
Empty space, drag to resize
Warsztat online skierowany jest do:
 • Kadry zarządzającej jednostkami oświatowymi (dyrektorzy, wicedyrektorzy)
 • Nauczycieli, w tym nauczycieli specjalistów oraz pracowników niepedagogicznych, którzy zajmują sią w placówce obsługą zgłaszanych przypadków krzywdzenia oraz procedurą „Niebieskiej Karty”,
 • Pracowników planowanych przez dyrektorów do obsługi procedur interwencyjnych w ramach standardów ochrony małoletnich
Empty space, drag to resize
Certyfikat
Imienny certyfikat po ukończeniu szkolenia.

Szczegóły szkolenia

Już 15 lutego 2024 r. 

wchodzą w życie przepisy wprowadzające

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

w oświacie.

Jest to zmiana systemowa mająca na celu zabezpieczenie praw najmłodszych.

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw, wprowadza do polskiego systemu nowe standardy, które mają chronić małoletnich, czyli osoby poniżej 18 roku życia, przed krzywdzeniem. Zmiany zakładają wprowadzenie jasnych i spójnych standardów postępowania na wypadek krzywdzenia dzieci m.in. w jednostkach oświatowych.
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH to konkretne spisane reguły, zasady, procedury, które gwarantują, że dzieci są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, rodziców, rówieśników oraz innych osób przebywających w szkołach. Mają gwarantować sprawny przepływ informacji i odpowiednią reakcję na każdy przypadek krzywdzenia, czy nawet podejrzenia krzywdzenia.
Szkoła, placówka bez względu na charakter właścicielski (samorządowa czy prywatna) będzie musiała wypracować i wdrożyć standardy ochrony dzieci uczęszczających i przebywających w tych jednostkach.
Przepisów w tym zakresie należy szukać w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, która po nowelizacji otrzyma od 15 lutego 2024 r. nowy tytuł, tj.: ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.
Szkoły mają obowiązek wprowadzenia standardów najlepiej już od 15 lutego 2024 r. W praktyce jednak mają na to czas do 15 sierpnia 2024 r. Po tej dacie egzekwowalne stanie się ich wymaganie. Rozpoczną się kontrole organu prowadzącego, kuratora oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach

Jeśli chcesz
dowiedzieć się

Czym są,

jak określić i kogo obowiązują standardy ochrony małoletnich,

Jak poznać,

że standardy ochrony małoletnich zostały wdrożone w placówce,

Kto i za co odpowiada

w ramach standardów – jakie obowiązki spoczywają na dyrektorach szkół i przedszkoli,

W jaki sposób opracować

i wdrożyć Politykę ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem,

W jaki sposób spełnić

obowiązek monitorowania i oceny skuteczności działań oraz modyfikować wdrożoną Politykę,

W jaki sposób sprawdzić

informacje o pracownikach placówki w rejestrze pedofilów, rejestrze karnym, CROD,

Jak reagować

i jakie kroki prawne podjąć w sytuacji zagrożenia dobra dziecka, podejrzenia popełnienia przestępstwa czy przemocy domowej,

Jak opracować zawiadomienie

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

Jak opracować wniosek

o wgląd w sytuację rodzinną dziecka,

Jak wszcząć procedurę

Niebieskiej Karty wg nowego rozporządzenia z dnia 6 września 2023 r.,

Zapraszamy na jedyne na rynku szkolenie warsztatowe,

które wyposaży Cię zarówno w rozwiązania formalne, jak i kompleksową dokumentację

Po szkoleniu:

 • Zrozumiesz, czym w praktyce są nowe standardy ochrony małoletnich
 • Będziesz potrafił (a) opracować, wdrożyć, monitorować i zmieniać Politykę ochrony dzieci
 • Sformułujesz zasady bezpiecznej relacji między pracownikami placówki a dziećmi, ochrony danych osobowych dziecka, ochrony wizerunku, korzystania z Internetu przez dzieci, ochrony dzieci przed zagrożeniami w Internecie zgodne z przepisami obowiązującymi od 15 lutego 2024 r.
 • Otrzymasz gotowe narzędzia niezbędne do opracowania, wdrożenia i monitorowania Polityki ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem
 • Będziesz potrafił(a) właściwie zareagować na incydenty krzywdzenia dziecka oraz dokonać interwencji prawnej
 • Otrzymasz kompletny pakiet wzorcowych dokumentów niezbędnych do realizacji nowych obowiązków w placówce
Prowadzący

Dariusz Skrzyński

Organizator

Grupa Wydawnicza Semantika

Program szkolenia

 • I. Nowe wymagania formalne wobec placówek oświatowych

Omówienie prawnych aspektów nowego obowiązku

 • Prawny obowiązek ustanowienia standardów ochrony dzieci w placówkach.
 • Co to są Standardy Ochrony Małoletnich?

 • Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie standardów?
 • Co mają zawierać Standardy Ochrony Małoletnich. Jakie wymogi należy spełnić wdrażając standardy?
 • Jakie korzyści dla dzieci oraz personelu wynikają z wdrożenia standardów?
 • Kontrole obowiązku wprowadzenia standardów.
 • Kary. Co grozi placówkom, które nie wdrożą standardów w terminie wskazanym w ustawie?
 • II. Praktyczne omówienie zasad opracowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji Polityki ochrony małoletnich

1.  Opracowanie dokumentu Polityka ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem – co powinna zawierać

 • Czym jest Polityka ochrony małoletnich?
 • Z jakich elementów składa się Polityka ochrony małoletnich?
 • Jak się zabrać do opracowania i wdrożenia standardów?
 • Z jakich dotychczasowych procedur, zasad i dokumentów można skorzystać?
 • Kiedy można uznać, że zostały spełnione warunki opracowania standardów?
 • Jak uniknąć błędów w dokumencie Polityki?

2.  Wdrożenie Polityki ochrony małoletnich – procedury i zasady

 • Ustalenie kto, gdzie i kiedy podejmuje określone działania związane z dostosowaniem polityki z punktu widzenia charakteru i rodzaju placówki oraz sytuacji dzieci niepełnosprawnych i ze SPE;
 • Kto koordynuje, opracowuje, uchwala, wprowadza, monitoruje, ocenia skuteczność Polityki oraz w jakim trybie i w jakiej formie;

3.  Upowszechnienie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 • Wyznaczenie sposobu i trybu informowania o przyjętej Polityce osób zainteresowanych – pracowników szkoły lub przedszkola, uczniów, dzieci, rodziców, inne osoby
 • Co uwzględnić w wersji skróconej standardów przeznaczonej dla dzieci?
 • Jak spełnić obowiązek szkoleniowy i edukacyjny?

4.  Monitoring i ocena podejmowanych działań w ramach Polityki - niezbędna dokumentacja

 • III. Praktyczna dokumentacja

Na co zwrócić uwagę tworząc dokumentację? Prezentacja i omówienie wzorcowego pakietu dokumentów:

 • zarządzenia dyrektora,
 • polityki ochrony małoletnich,
 • procedury i zasady,
 • niezbędne dokumenty interwencyjne,
 • dokumentacja monitorowania standardów,
 • dokumenty dla rodziców, dzieci, uczniów.
 • Otrzymasz materiały szkoleniowe

w postaci kompletnego pakietu dokumentów:

 1. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia standardów ochrony małoletnich
 2. Harmonogram prac Zespołu ds. wdrożenia standardów ochrony małoletnich
 3. Wytyczne do pracy Zespołu ds. wdrożenia standardów ochrony małoletnich
 4. Lista kontrolna dla Zespołu ds. wdrożenia standardów ochrony małoletnich
 5. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia polityki ochrony małoletnich
 6. Polityka ochrony małoletnich (uwzględniająca standardy ochrony małoletnich)
 7. Procedura weryfikacji personelu w Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
 8. Procedura weryfikacji personelu w Rejestrze karnym
 9. Procedura weryfikacji personelu w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych
 10. Kodeks bezpiecznych relacji personel-dziecko
 11. Kodeks bezpiecznych relacji dziecko-dziecko
 12. Procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.
 13. Procedura i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego
 14. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego
 15. Procedura i osoby odpowiedzialne za zawiadamianie sądu opiekuńczego o sytuacji małoletniego
 16. Wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka
 17. Procedura i osoby odpowiedzialne za wszczynanie ścieżki "Niebieskie Karty"
 18. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet
 19. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie
 20. Zasady dotyczące zasad publikacji wizerunku dziecka
 21. Notatka służbowa związana z podejrzeniem krzywdzenia dziecka
 22. Protokół spotkania z rodzicami dziecka
 23. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interwencyjnego
 24. Karta zgłoszenia/interwencji
 25. Rejestr zgłoszeń/interwencji
 26. Procedura ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.
 27. Plan pomocy dziecku
 28. Procedura przeglądu i aktualizacji standardów ochrony małoletnich
 29. Ankieta dla pracowników dotycząca stosowania standardów ochrony małoletnich
 30. Raport z monitoringu stosowania standardów ochrony małoletnich
 31. Zarządzenie dyrektora w sprawie zmian w Polityce ochrony małoletnich
 32. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu jednostki oświatowej do stosowania standardów ochrony małoletnich
 33. Oświadczenie o znajomości i akceptacji Polityki oraz zobowiązaniu do jej przestrzegania
 34. Jak rozpoznać symptomy krzywdzenia dziecka (materiał dla nauczyciela)
 35. Jak interweniować przy krzywdzeniu, czy podejrzeniu krzywdzenia dziecka (materiał dla nauczyciela)
 36. Czym są i po co w jednostce oświatowej standardy ochrony małoletnich (materiał dla rodziców)
 37. Gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych (materiał dla dzieci/uczniów)
 38. Lista kontaktów do jednostek pomocowych/interwencyjnych
Prowadzący

Dariusz Skrzyński

Prawnik, trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego. Prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców. Autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowanych do szkół i przedszkoli. Właściciel serwisu www.eduprawnik.pl. Prowadzi Kancelarię EDUPRAWNIK specjalizującą się w obsłudze placówek oświatowych oraz wydawców.

Bilety

 • 499

Bilet
 • Dostęp na żywo do 5-godzinnego szkolenia z ekspertem
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • 699

Bilet z nagraniem
 • Dostęp na żywo do 5-godzinnego szkolenia z ekspertem
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Dostęp do nagrania szkolenia na 30 dni
 • 799

Bilet z nagraniem i pakietem dokumentów
 • Dostęp na żywo do 5-godzinnego szkolenia z ekspertem
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Dostęp do nagrania szkolenia na 30 dni
 • Pakiet gotowej dokumentacji obejmujący około 40 wzorcowych dokumentów i procedur

Prezentowane ceny są cenami netto. Jeśli Twój bilet opłaca placówka korzystająca ze środków publicznych, cena netto = brutto.