Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych 

1. Definicje

Jeżeli w treści Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia pisane wielką literą mają następującej znaczenie:
Organizator – Spółka Grupa Wydawnicza Semantika sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żuławskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470869, posługująca się numerem NIP: 777-323-26-50, numer REGON: 302483298
Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz w zgłoszeniu uczestnictwa w Szkoleniu.
Konsument – zamawiający będący osobą fizyczną składający zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca - zamawiający będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego składający zamówienie w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, składająca zamówienie w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, które nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zamawiający – osoba fizyczna/osoby fizyczne/ upoważniona do reprezentowania zamawiającego i złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiającego np. Zarząd spółki, prokurent działający zgodnie z reprezentacją określoną w rejestrze przedsiębiorców, pełnomocnik itp.
Uczestnik – uczestniczący w Szkoleniu: Zamawiający będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia.
Szkolenie – organizowane lub współorganizowane przez Organizatora:
1. Szkolenie – webinarium, szkolenie, kurs, warsztat,
2. Konferencja – konferencja, kongres, zjazd, które może odbywać się w formie stacjonarnej, online lub w formie hybrydowej.

2. Zgłoszenie

1. Warunkiem zgłoszenia udziału w Szkoleniu jest przesłanie Organizatorowi przez Zamawiającego - w postaci elektronicznej w sposób podany na stronie www, - wypełnionego formularza zgłoszenia.
2. Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca Uprzywilejowany mogą dokonać potwierdzenia zgłoszenia w rozmowie telefonicznej z konsultantem.
3. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków udziału w Szkoleniu, wynikających z zamówienia oraz niniejszych Ogólnych Warunków.
4. Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego i złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku takiego upoważnienia Organizatorowi przysługuje prawo do obciążenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami szkolenia.

3. Zawarcie umowy

1. W ciągu 3 dni roboczych od przesłania Organizatorowi formularza zgłoszenia lub potwierdzenia zgłoszenia w rozmowie telefonicznej z konsultantem, Zamawiający otrzyma na adres e-mail, Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie.
2. Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie.
3. Termin Szkolenia określa każdorazowo oferta Organizatora.
4. Po złożeniu zgłoszenia, jednak nie później niż 2 dni przed terminem Szkolenia, Zamawiający otrzyma Szczegółowe informacje organizacyjne, zawierające m.in. dane o miejscu Szkolenia lub link do transmisji Szkolenia.
5. Nie później niż 5 dni przed terminem Szkolenia, Zamawiający otrzyma fakturę pro forma.

4. Płatność 

1. Płatności za Szkolenie można dokonywać:
 • poprzez płatność online – płatność następuje w momencie złożenia zamówienia,
 • na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma, przesłanej przez Organizatora przez terminem Szkolenia
 • na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora nie później niż 7 dni po zakończeniu Szkolenia. Niniejsza forma płatności dotyczy wyłącznie podmiotów administracji publicznej.
2. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty. Zamawiający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego upoważnioną. Faktura VAT zostanie wysłana elektronicznie na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
3. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Szkoleniu.

5. Rezygnacja z uczestnictwa

1. Oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z udziału w Szkoleniu (odstąpienie od umowy) należy składać z zachowaniem formy pisemnej i doręczyć do Organizatora listownie lub na adres mailowy Organizatora. W przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego decyduje data wysłania oświadczenia.
2. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Szkoleniu w przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego może zostać złożone w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia i nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
3. Jeżeli do złożenia zamówienia dochodzi na tyle późno, że Szkolenie rozpocznie się przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu, o którym mowa w ust. 2, konieczne jest wyrażenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego zgody na spełnienie przez Organizatora świadczenia przed terminem odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na spełnienie przez Organizatora świadczenia przed terminem odstąpienia od Umowy zawiera również informację o ograniczeniu uprawnienia do odstąpienia od Umowy.
4. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 3 oraz potwierdzenie informacji o ograniczeniu uprawnienia do odstąpienia od Umowy jest warunkiem zawarcia Umowy.
5. W przypadku niedoręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu w terminie wskazanym w ust. 2 jak też w przypadku nieprzybycia lub nieuczestniczenia przez Uczestnika w Szkoleniu bez wcześniejszego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje opłata za uczestnictwo w Szkoleniu w pełnej wysokości.
6. W przypadku braku możliwości udziału w Szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Szkoleniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Szkolenia wymaga formy pisemnej.
7. Wzór oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu (odstąpienia od Umowy) zawiera załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287)

6. Reklamacje

1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Szkolenia w terminie 14 dni od daty zakończenia Szkolenia.
2. Reklamacje należy przekazywać w formie pisemnej, listem poleconym lub e-mailem na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • wskazanie Szkolenia, którego reklamacja dotyczy;
 • oznaczenie Zamawiającego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
 • przedmiot reklamacji,
d. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
5. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej za pomocą poczty e-mail.

7. Informacje dodatkowe

1. Każdy Uczestnik po Szkoleniu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w Szkoleniu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu Szkolenia lub zmiany prelegenta. Zmiana może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów i pod warunkiem nieobciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Organizator jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o zmianie w sposób jasny i zrozumiały.
3. Jeżeli przeprowadzenie Szkolenia w umówionym zakresie jest z przyczyn niezawinionych przez Organizatora niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, w tym w szczególności w przypadku nieotrzymania minimalnej liczby zgłoszeń Organizator ma prawo do odwołania Szkolenia lub jego przesunięcia na późniejszy termin.
4. Jeżeli Organizator nie zaproponuje innego terminu Szkolenia lub termin ten nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, kwota wpłacona przez Zamawiającego na konto Organizatora zostanie zwrócona najpóźniej w terminie 14 dni od planowanej daty rozpoczęcia Szkolenia, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
5. W przypadku odwołania Szkolenia, Zamawiającemu Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów przejazdu, rezerwacji hotelowych i innych kosztów, związanych z udziałem w Szkoleniu z wyjątkiem zwrotu uiszczonej na rzecz Organizatora opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu.
6. Zwrot kosztów za uczestnictwo w szkoleniu nie będzie wypłacany Zamawiającemu Przedsiębiorcy, jeśli Organizator nie ma wpływu na odwołanie lub przeniesienie szkolenia (nadzwyczajne okoliczności, których nie można było uniknąć wszystkimi rozsądnymi środkami). W takim przypadku zostanie zaproponowany inny termin Szkolenia lub inne usługi w cenie zgłoszenia.
7. Organizator oświadcza, że materiały udostępniane Uczestnikom podczas Szkolenia oraz po jego zakończeniu są objęte ochroną prawa autorskiego. Zamawiający i/lub Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
8. Zamawiający i/lub Uczestnik nie ma prawa do przekazywania innym podmiotom materiałów udostępnionych przez Organizatora, sporządzonych w wersji pisemnej, elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, zarówno w celach prywatnych, jak i zarobkowych, w szczególności w celu zapoznania się przez inne osoby z przebiegiem Szkolenia.
9. W przypadku udostępnienia przez Organizatora hasła umożliwiającego dostęp do materiałów, Zamawiający i/lub Uczestnik nie ma prawa do przekazywania hasła innym podmiotom.

8. Warunki udziału w Szkoleniu online. Wymagania techniczne

1. Szkolenie online jest świadczone drogą elektroniczną poprzez transmisję sygnału audio i wideo.
2. W celu odbioru transmisji Szkolenia online Uczestnik powinien dysponować:
 • komputerem z zainstalowanym system operacyjnym Windows 7 albo nowszym albo macOS Sierra (10.12.6) albo nowszym lub urządzeniem mobilnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Android (Lollipop) wersja 5.0 albo nowszym lub iOS wersja 9.3.5, albo nowszym, wyposażonym w ekran i głośniki pozwalającym na dostęp do sieci Internet;
 • dostęp do sieci Internet, w zależności od wybranej jakości transmisji, o przepustowości łącza co najmniej:
  - 240p 500 kbps
  - 360p 1 Mbps
  - 720p 3 Mbps
  - 1080p 7 Mbps
  - 2K 1 2 Mbps
  - 4K 22 Mbps
 • aktualną wersją przeglądarki Firefox, Opera, Microsoft Edge, Chrome lub Safari
 • kamerką internetową i mikrofonem – jeżeli Uczestnik chce być widoczny i porozumiewać się głosowo z prowadzącym Szkolenie online.
 • adobe acrobat w najnowszej wersji.
3. Jeżeli Organizator w trakcie transmisji Szkolenia online udostępnia funkcję czatu, Uczestnik może kontaktować się z prowadzącym Szkolenie online poprzez ten czat za pomocą wiadomości tekstowych.
4. W celu odbioru transmisji sygnału audio i wideo ze Szkolenia online Uczestnik klika w link, który zostanie udostępniony przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Uczestnik Szkolenia online nie ma prawa do utrwalania przebiegu szkolenia lub jego treści. Uczestnik nie ma również prawa do wprowadzania do obrotu treści Szkolenia oraz jakiegokolwiek innego udostępniania Szkolenia osobom trzecim.
6. Zamawiający uzyskuje dostęp do Szkolenia na okres wskazany w treści Zamówienia. Organizator nie jest zobowiązany do aktualizowania Szkolenia.

9. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Niniejszy zapis nie stanowi wyrażenia ogólnej zgody Organizatora na pozasądowe rozwiązywanie wszystkich sporów. Organizator w każdym przypadku podejmuje indywidualną decyzję.
3. Ewentualne spory z Przedsiębiorcami wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych obowiązują od dnia 04.09.2018 r.
5. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zachowane są prawa Zamawiającego wynikające z tej wersji Ogólnych Warunków, które obowiązywały w chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia złożenia zamówienia.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszymi warunkami sprzedaży, prosimy o kontakt:
Adres pocztowy: ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań
Adres e-mail: sklep@semantika.pl
Telefon: +48 61 610 30 60.